Call Us for support!

251112783827

251911770203

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitors Counter

3268089
TodayToday8479
YesterdayYesterday12275
This_WeekThis_Week60328
This_MonthThis_Month65806
All_DaysAll_Days3268089
Yanet Health and Business college
Medical laboratory Services
Full-fledged Labratory Equpments
Yanet Health and Business college
Experienced Teachers
Yanet Health and Business college
Full-fledged Demonistration Facility
Yanet Health and Business college
Disciplined Students
Yanet Health and Business college
ICT lab and WiFi internet
Yanet Health and Business college
We Graduated students for 8th time and we are Celebrating our 10 year Anniversary
Yanet Health and Business college
Addis Ababa (Mesalamiya Sefere selam Nigusie Turfe Building)

Thông tin dñ án khu đô thË Đa PhưÛc

khu đô thË Đa PhưÛc là càng dñ án Vưãt b­c vô giai đo¡n hiÇn thÝi VÛi sÑ vÑn đ§u tư là 300 triÇu USD, con sÑ này đëng khÏi rÝi m¯t të Các nhà đ§u tư VÛi vào sÑ câu hÏi liên quát đ¿n dñ án luôn đưãc đ·t thành.

v­y, dñ án Đa PhưÛc có Các thông tin gì? Bài vi¿t này, đÙi ngũ PiRealtor s½ chia s» Các thông tin liên thà tÛi dñ án Đa PhưÛc đà Giúp Quý khách n¯m b¯t Nhïng thông tin cũng như đ§u tư kËp giai đo¡n có hiÇu qu£ cao nh¥t.

khu do thi da phuoc da nang

C­p nh­t thông tin khu đô thË Đa PhưÛc

dñ án Đa PhưÛc l¥y chu©n mñc të càng khu đô thË kiÃu m«u, nhà đ§u tư DaeWon đã lên dñ án thñc hiÇn dñ án này VÛi càng khu tÕng phù hãp gÓm có đ¥t nÁn, biÇt thñ, nhà phÑ, văn phòng, thương m¡i, khách s¡n,... cùng mÙt sÑ chéc lñc đưãc thñc hiÇn hơn tÕ diÇn tích là 210 hecta. Là càng " m¥u chÑt " cça dñ án khi sß hïu 210 hecta cuÑi cùng n±m t¡i đưÝng NguyÅn t¥t ra, phưÝng Thu­n PhưÛc, Qu­n H£i Châu, thành phÑ Đà Nµng.

Và tÕng diÇn tích 210 hecta này, chç đ§u tư s½ chia nên Các phân khu chéc lñc như dưÛi, Quý khách t¡o kh£ năng theo dõi ti¿p bài vi¿t dưÛi đây.

- thi¿t k¿ khu vñc chç phÑ liên k¿ cùng villa trên m·t b±ng 29 hecta, phía c¡nh đó còn có khu vñc kinh doanh bao gÓm 40 hecta và khu văn phòng 60 t§ng, đây là khu vñc đưãc k¿t c¥u đÓng bÙ ĐÑi vÛi hàng trăm căn hÙ t¡o view cñc kó đ¹p.

- Ti¿p đ¿n còn có thêm khu căn hÙ cao t§ng, hình théc này đưãc phát triÃn c¥t lên đÙ cao 33 t§ng ĐÑi vÛi tÕng S£n ph©m này là 8500 căn hÙ chung cư chi¿m diÇn tích là 17,2 hecta.

- Ngoài nên, nhà đ§u tư còn dành ra 2,5 hecta xây dñng trưÝng hÍc nÙi khu vñc, khách s¡n cao năm t§ng ĐÑi vÛi hưÛng view thành vËnh Đà Nµng đ·c biÇt đ¯c đËa.

du an khu do thi da phuoc

- ĐÑi vÛi diÇn tích bao la như v­y này s½ đưãc chç đ§u tư còn dành riêng biÇt 80 hecta đà k¿t c¥u Resort năm sao, trong đó t¡o sân golf 18 l× thi¿t k¿ chu©n quÑc t¿, Giúp thÏa mãn cho nhu c§u thư thái cça dân cư.

- ĐÓng thÝi, chç đ§u tư còn k¿t c¥u thêm điÁu kiÇn nhà hát đà tÕ chéc Các buÕi sñ kiÇn, chương trình và lÅ hÙi cho mÍi cư dân VÛi séc chéa hàng nghìn ngưÝi đ¿n đây, có thà th¥y đây là điÁu kiÇn cñc kó rÙng rãi, thoáng đãng.

trên v­y nïa, khu đô thË Đa PhưÛc còn lý thú sñ chú trÍng m¡nh m½ të Quý khách hàng, kh£ năng hiÇn qua hàng lo¡t tiÇn ích Vưãt b­c đưãc nhà đ§u tư k¿t c¥u khác biÇt ß đây, thiÇn t§n t­t Nhïng tiÇn ích này chÉ nh±m phåc vå cho đòi hÏi sinh sÑng hàng ngày cça cÙng đÓng dân cư.

- Чu tiên đ¥y là trung tâm thương m¡i, điÃm đây đưãc bày bán hàng trăm m·t hàng nÕi ti¿ng v­y giÛi Giúp thÏa mãn nhu c§u mua s¯m, ăn uÑng cça Khách hàng.

du an khu do thi da phuoc8

- chu×i giáo Khu do thi quoc te da phuoc pirealtor dåc đưãc đ©y lÛn m¡nh và kh£ năng hiÇn rõ qua viÇc nhà đ§u tư đã cho xây Các trưÝng thé c¥p ß dñ án Đa PhưÛc, trưÝng m§m non, trưÝng cung c¥p mÙt, 2 , 3 và trưÝng hÍc song ngï, nâng cao ch¥t SÑ lưãng d¡y hÍc qua m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t tân ti¿n k¿t phù hãp VÛi giáo mĩ giÏi nghÁ Giúp cho viÇc hÍc t­p cça con em đ£m b£o ch¥t SÑ lưãng hơn.

- Ho·c cùng vÛi hưßng thå lÑi phåc vå cça đÙi ngũ nhân mĩ chuyên nghiÇp qua hÇ thÑng Spa và phòng t­p Gym, khu này đưãc l¯p đ·t máy móc tiên ti¿n, Khi¿n cho Quý khách hàng có hïu hiÇu cao trên trong sÑ viÇc gi£i trí.

- Và trong càng khu đô thË đëng kh£ năng thi¿u hÇ thÑng công mĩ cây non, giïa thå t¥p n­p cça thành phÑ thì ß Nhïng khu đô thË, cây xanh đóng vai trò quan trÍng trong viÇc nhân tÑ ti¿t khí h­u cũng như c£i t¥t không gian sÑng, th­m chí, đây còn là điÃm sinh ho¡t cÙng đÓng, d¡o mát cho mÍi ngưÝi dân t¡i dñ án Đa PhưÛc, chánh vì v­y mà chç đ§u tư đã chú trÍng vào viÇc này b±ng viÇc trÓng nhiÁu cây xanh kh¯p khuôn viên, l¯p đ·t nhiÁu gh¿ dëng nghÉ chân cho cư dân khi t£n bÙ kèm theo mÙt vài dång cå t­p thà dåc thà thao, thà dåc thà thao t¡i tiÇn ích này.

- đóng góp vào môi trưÝng m£ng non này còn có thêm hÓ sinh thái, điÃm đây đưãc k¿t c¥u VÛi các cây xanh, bà bơi cao c¥p và chòi nghÉ ngơi, phù hãp VÛi viÇc thư thái hoàn h£o cho c£ nhà cça b¡n.

khu do thi da phuoc

- Thêm càng điÃm tiÇn ích NÕi b­t mà chç đ§u tư đã lên chi¿n lưãc triÃn khai đó là viÇc chăm sóc và khám bÇnh, đây đưãc nh­n xét là v¥n đÁ c¥p bách nh¥t trong sÑ cuÙc an cư hàng ngày cho cư dân, do đó, nhà đ§u tư đã cho phát triÃn bÇnh viÇn đa khoa trên m·t b±ng dÅ ti¿p c­n nh¥t, NÕi trÙi trong sÑ đó là các khoa khám bÇnh hiÇn đ¡i, dËch vå đ³ng c¥p cùng vÛi thi¿t bË tân ti¿n, đáp éng chu©n mñc quÑc t¿ cho v¥n đÁ khám bÇnh cça Khách hàng.

Bài vi¿t hơn đây là nh­n đËnh thông tin dñ án Đa PhưÛc mà đÙi ngũ PiRealtor muÑn c­p nh­t đ¿n Quý khách hàng, trông h³n, bài vi¿t này s½ đem l¡i nÙi dung c§n thi¿t cho Khách hàng đang chú trÍng đ¿n khu đô thË Đa PhưÛc.

Ho·c nh±m bi¿t thêm vÁ dñ án, Quý khách hàng có thà tham kh£o thêm bài vi¿t mà công ty PiRealtor biên t­p.

Archive by Date

Go to top