Call Us for support!

251112783827

251911770203

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitors Counter

8236381
TodayToday11117
YesterdayYesterday23186
This_WeekThis_Week58747
This_MonthThis_Month100000
All_DaysAll_Days8236381
Yanet Health and Business college
Medical laboratory Services
Full-fledged Labratory Equpments
Yanet Health and Business college
Experienced Teachers
Yanet Health and Business college
Full-fledged Demonistration Facility
Yanet Health and Business college
Disciplined Students
Yanet Health and Business college
ICT lab and WiFi internet
Yanet Health and Business college
We Graduated students for 8th time and we are Celebrating our 10 year Anniversary
Yanet Health and Business college
Addis Ababa (Mesalamiya Sefere selam Nigusie Turfe Building)

rivergate Residence ben van don có vË trí kim cương giáp Qu­n 1, m­t đÙ dân cư đông đúc, thu­n lãi kinh doanh và đ£m b£o hiÇu qu£ đ§u tư, siêu thË t¡i dñ án căn hÙ chung cư đa d¡ng, s§m u¥t vÛi hơn 300 gian hàng, thích hãp vÛi nhiÁu lo¡i hình kinh doanh, cung c¥p như c§u đông đ£o cça cư dân.

rivergate có vË trí 151 B¿n Vân ĐÓn, Qu­n 4, TP. HCM đưãc đ§u tư të t­p đoàn Novaland là 1 trong nhïng căn hÙ tÍa l¡c t¡i r¥t là tÑt t¡i qu­n 4 Sài Gòn. River Gate n±m ngay m·t tiÁn đưÝng B¿n Vân ĐÓn, song song vÛi đ¡i lÙ Võ Văn KiÇt, n±m giáp vÛi qu­n mÙt – trung tâm tài chính cça thành phÑ HÓ Chí Minh

VÛi vË trí giao thông r¥t là thu­n lãi, të River Gate đây đi tÛi qu­n mÙt trung tâm thành phÑ chÉ m¥t 10 phút thông c§u Carmet, cũng të đ¡i lÙ này chúng ta có thà giao thông tiÇn lãi đ¿n các qu­n liÁn kÁ như Qu­n 3, qu­n 5, qu­n 8, qu­n 10, qu­n 11, … Đây cũng là căn hÙ đưãc tiên liÇu tÑt nh¥t qu­n 4 TP. HCM.

river gate quan 4 canhorivergatequan4.net đáp éng đç ba y¿u tÑ quan trÍng t¡o nên giá trË cça 1 BĐS là: Nh¥t c­n thË (cách Qu­n 1 chÉ 200m), NhË c­n giang (n±m c¡nh sông B¿n Nghé), Tam c­n lÙ (liÁn kÁ đ¡i lÙ Võ Văn KiÇt), căn hÙ Rivergate tÍa l¡c trên m·t tiÁn đưÝng B¿n Vân ĐÓn, 1 trong nhïng tuy¿n đưÝng đ¹p nh¥t cça Qu­n bÑn vÛi dòng sông B¿n Nghé thơ mÙng hiÁn hòa song song cùng đ¡i lÙ Võ Văn KiÇt đi l¡i trñc ti¿p Khu Đông và Khu Tây thành phÑ.

Të crivergate quan 4 canhorivergatequan4.net chúng ta có thà di chuyÃn đ¿n trung tâm Qu­n 1 qua C§u Ông Lãnh, rivergate Residence quan 4 ba phút đà đ¿n khu vñc Qu­n 7 qua c§u Khánh HÙi, 5 phút đà đ¿n KĐT mÛi Thç Thiêm, đÓng thÝi dÅ dàng k¿t nÑi đ¿n các Qu­n trÍng điÃm như, Qu­n 3, 5 , 8, 10, 11…

Tên dñ án: river gate Residence

Chç đ§u tư : Novaland Group

VË trí : 151-155 B¿n Vân ĐÓn, phưÝng 6, qu­n 4

DiÇn tích đ¥t quy ho¡ch: 7069.2m2

Quy mô xây dñng gÓm bÑn t§ng h§m và 2 tháp cao 27 – 33 t§ng có chéc năng căn hÙ cao c¥p – Văn phòng – Thương m¡i

T§ng 1-2-3 : BÑ trí Food Court; Retail Center

T§ng 4-5-6 : BÑ trí văn phòng cho thuê

T§ng 7 : HÓ bơi lÛn, Phòng Gym, cafe BBQ, Hoa viên

T§ng 8 – 21: căn hÙ officetel Rivergate có diÇn tích të 25.64 m2 – 31.8 m2, giá të 1.369.536.808

T§ng 22 – 33: căn hÙ thương m¡i vÛi diÇn tích 56.8 – 114.24 m2 có giá të 2,7 t÷/căn

Giá bán căn hÙ River Gate të 3.541.129.925 (chưa gi£m trë chương trình bán hàng)

ThÝi gian bàn giao nhà: dñ đËnh tháng 08/2017 (bàn giao nhà đã đi vào ho¡t đÙng cơ b£n)

Cùng vÛi dñ án căn hÙ chung cư The Tresor và Icon 56 cũng cça chç đ§u tư Novaland, nay thêm căn hÙ RiverGate thì đưÝng B¿n Vân ĐÓn th­t sñ vưãt trÙi và làm thay đÕi diÇn m¡o cça qu­n bÑn khi các dñ án b¥t đÙng s£n này hình thành. NhiÁu quý vË còn đùa vui r±ng “đây là con đưÝng Novaland”. N¿u quý khách yêu thích sñ nhÙn nhËp cùa mÙt thành phÑ Saigon năng đÙng thì Rivergate s½ mang đ¿n sñ tr£i nghiÇm thú vË đó. Dñ án căn hÙ cao c¥p đưãc thi¿t k¿ chÉ gÓm 5 lo¡i diÇn tích vÛi m«u 1 phòng ngç cung c¥p đúng nhu c§u cça các gia đình đơn thân ho·c các đ¡i gia đình có thà xum v§y bên nhau vÛi chung cư 3 phòng ngç như sau

Ti¿p nÑi thành công cça căn hÙ Galaxy 9 và căn hÙ Icon 56 đã c¥t nóc và dñ đËnh bàn giao nhà vào cuÑi năm 2015. Chç đ§u tư Novaland ti¿p tåc giÛi thiÇu ra thË trưÝng căn hÙ RiverGate ngay chân c§u Ông Lãnh sát bên qu­n 1. Giá bán căn hÙ RiverGate như sau:

Căn hÙ 1 phòng ngç 56,8m2 có giá bán 2,9 t÷/căn

Căn hÙ hai phòng ngç diÇn tích 75.48m2 – 75.53m2 có giá bán të 3,55 t÷/căn

Căn hÙ ba phòng ngç diÇn tích 95.9m2 – 114.24m2 có giá bán të 4,8 t÷/căn

Hơn nïa, mô hình căn hÙ Officetel vÛi diÇn tích nhÏ të 26m2 có giá bán h¥p d«n të 1,4 t÷/căn đã lôi kéo nhiÁu khách hàng chÍn mua đà sí dång l«n KH đ§u tư đà sau này cho thuê l¡i vì văn phòng có diÇn tích nhÏ như v­y ngay khu trung tâm r¥t là hút hàng.

Go to top