Call Us for support!

251112783827

251911770203

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitors Counter

8853414
TodayToday16336
YesterdayYesterday18358
This_WeekThis_Week100000
This_MonthThis_Month100000
All_DaysAll_Days8853414
Yanet Health and Business college
Medical laboratory Services
Full-fledged Labratory Equpments
Yanet Health and Business college
Experienced Teachers
Yanet Health and Business college
Full-fledged Demonistration Facility
Yanet Health and Business college
Disciplined Students
Yanet Health and Business college
ICT lab and WiFi internet
Yanet Health and Business college
We Graduated students for 8th time and we are Celebrating our 10 year Anniversary
Yanet Health and Business college
Addis Ababa (Mesalamiya Sefere selam Nigusie Turfe Building)

có ra mua căn hÙ chung cư Sunshine Diamond River nh±m ß?

Là mÙt trong sÑ Nhïng dñ án đang xây xôn xao thË trưÝng Nam Sài Gòn, Sunshine Diamond River là dñ án đang dành đưãc khá các thå khen ngãi të giÛi truyÁn thông

Tuy đëng ph£i n±m ngay m·t tiÁn đưÝng https://nhatpham.net/du-an/sunshine-diamond-river/ lÛn nhưng chung cư Sunshine Diamond River đưãc khá nhïng Quý khách ưu thích vì sñ thu­n tiÇn khi có 3 m·t giáp sông Sài Gòn.

dñ án n±m ngay lõi trung tâm cça Qu­n 7 - cách c§u Phú h£o vài km.. Và đó cũng đưãc xem là mÙt trong sÑ Nhïng nguyên do lÛn nh¥t đà Quý khách hàng có thà chÍn lña sinh sÑng ß đây.

du an sunshine diamond river quan 7

nhiên v­y lÛn cça Sunshine Diamond River t¡i khu Nam có Các gì? nguyên nhân gì t¡o kh£ năng thuy¿t phåc đưãc Các Quý khách hàng khó tính nh¥t chÍn an cư ß đây? Bài vi¿t này s½ cung c¥p tÛi Khách hàng Nhïng thông tin khách quan và giá trË nh¥t.

nguyên nhân thành mua căn hÙ chung cư Sunshine Diamond River nh±m ß

Thé nh¥t, vË th¿ n±m khá đ¯c đËa. dñ án đưãc đánh giá mÛi giÑng ĐÑi vÛi dñ án Đ£o Kim Cương ß khu Th¡nh mù Lãi - Qu­n 2.

đËa th¿ chánh xác dñ án tÍa l¡c t¡i sÑ 442 Đào Trí, Qu­n 7, HCM. M·t sau dñ án là sông Sài Gòn lÙng gió.

g¯n k¿t giao thông đơn gi£n dña m·t giáp Các tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch ß Qu­n 7 như NguyÅn Văn Linh, Huónh T¥n Phát..

vË th¿ tÍa l¡c chánh théc có ß dñ án Sunshine Diamond River đưãc Nhïng chuyên gia Nh­t Ph¡m & CÙng sñ t¡o bài vi¿t nh­n đËnh riêng biÇt, Các v¥n đÁ xoay quanh dñ án qu­n 7 s½ đưãc Đánh giá cå thà nh¥t.

du an sunshine diamond river quan 7

Të dñ án Sunshine Diamond River l¡i Các khu như c§u Phú mù chÉ m¥t 2 phút đi là đã t¡o thà k¿t nÑi ĐÑi vÛi Qu­n 2. M¥t 5 phút qua Th¡nh mù Lãi. M¥t 10 phút l¡i khu Mai Chí ThÍ - Thç Thiêm.

dñ án khá mÛi trung tâm Sài Gòn do tÛi chã B¿n ra chÉ m¥t 15 phút. đ¿n khu qu­n 4, Qu­n 8 cũng khá nhanh trong 10 phút đi.

HiÇn ß Các h¡ng måc thi công đưÝng Đào Trí đang trong sÑ Các thÝi điÃm triÃn kai m¡nh m½, . Dñ ki¿n s½ hoàn nên vào năm 2021.

ChÉ nh¯c khác biÇt vÁ v­y lÛn m¡nh đËa th¿ thì qu£ thñc dñ án Sunshine Diamond River t¡o khá các ưu th¿ vưãt trÙi không chÉ nhÝ giáp sông và n±m ß khu đô thË s§m u¥t cça Qu­n 7.

dñ án mà còn t¡o hàng lo¡t Nhïng tuy¿n đưÝng giao thông trÍng điÃm quanh đây. dña v­y dân cư không g·p khó khăn trong v¥n đÁ lưu thông và có thà h¡n ch¿ tÑi đa tình tr¡ng k¹t xe t¡i đây. nguyên do ti¿p theo mà chúng tôi muÑn đÁ c­p đ¿n đ¥y là môi trưÝng cça không gian an cư ch× đây.

Sunshine Diamond River t¡o v­y lÛn m¡nh điÁu kiÇn an cư nên sao?

không gian sÑng £nh hưßng khá các l¡i ch¥t SÑ lưãng cça cÙng đÓng ngưÝi dân Sunshine Diamond River đang sinh sÑng ß đây thành sao?

can ho sunshine diamond river quan 7

nhà đ§u tư Sunshine đã t¡o Nhïng thi¿t k¿ k¿t c¥u môi trưÝng an cư cça dñ án r¥t khoa hÍc và tÉ m©n.

ĐÑi vÛi góc nhìn Đôi nét, Sunshine Diamond River như 1 công mĩ sinh thái đ­m ch¥t nghÉ dưáng ĐÑi vÛi “hÇ thÑng kho£ng xanh” đưãc l¯p kh¯p ch× të trong nÙi khu đ¿n Các bưÛc đi. dñ án s½ đưãc phát triÃn theo lo¡i hình khu vñc đô thË sinh thái 4.0. thñc hiÇn viÇc vÁ tiêu sñ nhiên liÇu s¡ch, Nhïng v­t liÇu thân thiÇn VÛi môi trưÝng trong sÑ khâu xây và thi¿t k¿.

Ngoài nên nhà đ§u tư còn r¥t m¡nh tay lúc phát triÃn mÙt kênh đào nhân t¡o vô bên trong dñ án. Khi¿n điÁu kiÇn tñ th¿ càng xanh mát, đ¹p m¯t.

khu kênh đào s½ cho phát triÃn song song ĐÑi vÛi khu công mĩ. Đây cũng chính là lá phÕi xanh cung c¥p khí h­u thông thoáng và trong sÑ lành đ¿n ĐÑi vÛi cư dân. đ£m b£o Quý khách hàng s½ hài lòng lúc an cư ß dñ án h¥p d«n này.

nhà đ§u tư còn l¯p đ§y đç Nhïng thi¿t bË yên toàn, đÙi ngũ b£o vÇ 24/24 , camera thà sát kh¯p ch×.

T­p hãp ß đây là cÙng đÓng cư dân ra đ¡t VÛi trình đÙ trí théc cao, và tiêu chu©n, là điÁu kiÇn xây khá tÑt cho Nhïng v­y hÇ tương lai.

du an sunshine diamond river

đó là nguyên nhân do sao chúng tôi đánh giá cao vÁ điÁu kiÇn an cư ch¥t .SÑ t¡i dñ án Sunshine Diamond River, Quý khách hàng chú ý khu vñc Nam Sài Gòn thì đây là 1 thå lña chÍn h¿t séc đáng giá.

Dñ ki¿n bÝ b¿n bán căn hÙ chung cư qu­n 7 này s½ t¡i méc 55-65tr/m2.

tùy thuÙc vào Nhïng lo¡i diÇn tích và lÑi view t¡i Nhïng căn hÙ ß đây mà giá bán có sñ khác nhau.

So ĐÑi vÛi Các dñ án quanh khu thì dñ án Sunshine Diamond River có méc giá ưu đãi nh¥t, th¥p hơn Nhïng dñ án khác như cũng đang đưãc xây t¡i khu này.

bÝ b¿n bán dñ ki¿n hơn chÉ thñc hiÇn vô thÝi điÃm chào bán TrưÛc h¿t mà chç đ§u tư đưa thành. Đây là méc bÝ b¿n ti¿t kiÇm và ưu đãi nh¥t. HiÇn t¡i chúng tôi đang ti¿n hành giï ch× ưu tiên.

thÝi gian và ch× chào bán s½ đưãc c­p nh­t sÛm nh¥t tÛi Quý khách.

Go to top