Call Us for support!

251112783827

251911770203

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitors Counter

9376039
TodayToday11282
YesterdayYesterday22931
This_WeekThis_Week100000
This_MonthThis_Month100000
All_DaysAll_Days9376039
Yanet Health and Business college
Medical laboratory Services
Full-fledged Labratory Equpments
Yanet Health and Business college
Experienced Teachers
Yanet Health and Business college
Full-fledged Demonistration Facility
Yanet Health and Business college
Disciplined Students
Yanet Health and Business college
ICT lab and WiFi internet
Yanet Health and Business college
We Graduated students for 8th time and we are Celebrating our 10 year Anniversary
Yanet Health and Business college
Addis Ababa (Mesalamiya Sefere selam Nigusie Turfe Building)

Sunshine Diamond River dñ án Quân 7 thé 2 cça Sunshine Group

Sunshine Diamond River quan 7 – Sunshine Group là càng đ­p đoàn BDS mÛi nÕi trong t§m t¡i gian 3 5 trß đ¿n đây. Đây là đơn vË đã chi¿m giï hàng lo¡t quù đ¥t xinh đ¹p ß Sài Gòn, Hà NÙi, Nha Trang,... ß tp HÓ Chí Minh đơn vË này đã công bÑ 2 dñ án đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond river và theo Các thông tin nÙi bÙ chúng tôi nh­n đưãc thì nhà đ§u tư Sunshine Group s½ ti¿p tåc cho nên m¯t Nhïng dñ án mÛi trong năm 2019 này t¡i Các khu vñc như Qu­n 2, Qu­n 4 du an can ho quan 7 ledinhphong và Qu­n 7.

trong suÑt thÝi gian qua, chç đ§u tư này đã phát triÃn thành công các dñ án lÛn tÍa l¡c trong sÑ phân khúc BDS cao c¥p: khu vñc chung cư đ³ng c¥p Sunshine City Hà NÙi, dñ án Sunshine Garden, Sunshine River,... khá th¯ng lãi nh±m l¡i hôm nay Sunshine Group trß thành càng tên tuÕi mÛi vïng lÛn trên thË trưÝng BDS nưÛc chç.

Thông tin dñ án chia s» bßi Lê Đình Phong - dñ án Sunshine Diamond River là Dòng s£n ph©m ti¿p theo cça t­p đoàn Sunshine Group cũng là dñ án thé 2 đưãc xây dñng và chào bán ß thË trưÝng Qu­n 7. có thà kà ngay dưÛi khi g·t hái đưãc th¯ng lãi të dñ án TrưÛc h¿t đem tên Sunshine City Sài Gòn thì đươn vË nhà đ§u tư này t¡o thêm đÙng lñc mÛi đà đi sâu vào thË trưÝng b¥t đÙng s£n Qu­n 7 ĐÑi vÛi dñ án thé 2 còn m¡nh trên dñ án thé nh¥t.

Ngay phía sau đây là Nhïng thông tin chi ti¿t nh¥t vÁ du an Sunshine Diamond River Khách hàng t¡o thà coi ngay nh±m có thêm thông tin.

sunshine diamond river

Sunshine Group thành m¯t dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

t¡o tên kinh doanh là Sunshine Diamond River, dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 đã đưãc đưa vào triÃn khai xây dñng vì đơn vË yên Phong làm nhà th§u thi công chính cho dñ án. Ngay të trong sÑ quý 1/2019 thì ho¡t đÙng triÃn khai xây dñng cũng như tiêu chu©n bË cho buÕi ra m¯t Quý khách đã đưãc Sunshine Group t­p trung chu©n mñc bË càng t§m chu đáo nh¥t.

Dñ sáng trong sÑ tháng 8/2019 chç đ§u tư Sunshine Diamond River s½ Sơ nét chính théc S£n ph©m mÛi này l¡i Khách hàng cùng chç m«u Sunshine Diamond Qu­n 7. Tuy là càng dñ án mÛi đưãc triÃn khai nhưng chung cư Qu­n 7 này mau chóng trß thành thú vË VÛi dñ án Marketing tuyÇt h£o cça doanh nghiÇp đ§u tư cũng như Các nhà môi giÛi b¥t đÙng s£n trong sÑ đ¥y có SaleReal. Thông tin chính théc dñ án Sunshine Diamond River Quý khách có thà coi ngay t¡i ledinhphong.vn chi ti¿t, chánh xác và Các đánh giá cça chuyên gia.

Là càng đơn vË nÕi lên nha nhóng trong kho£ng nay gian khác ng¯n nhưng Sunshine đã gi nh­n mình b±ng Nhïng minh chéng cå thà và đưãc khách hành nh­n đËnh cao ĐÑi vÛi Các S£n ph©m BDS të chung cư, văn phòng, trung tâm thương m¡i,... khi tÛi tay Khách hàng và đem l¡i sñ th¯ng lãi Khi¿n cho đơn vË này có đưãc uy tín trong lòng Quý khách hàng.

vË trí Sunshine Diamond River là sÑ 422 tÍa l¡c trên đưÝng Đào Trí thuÙc khu phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. Đây là mÙt điÃm xinh đ¹p VÛi r¥t các điÃm Vưãt b­c mà càng trong đó thì đây cũng là khu n±m cça khu vñc đô thË Phú h£o Hưng ( t§m chëng 250m ). Phú mù Hưng vÑn đã nÕi ti¿ng të lâu là trung tâm kinh t¿ - tài chính lÛn cça tp HÓ Chí Minh, ĐÑi vÛi đËa th¿ liÁn kÁ khu vñc đô thË này vàng ch¯n s½ mang đ¿n r¥t nhïng lãi ích të phía ngoài cho thå xây cça can ho chung cu quan 7 này.

tÕ sÑ vÑn đ§u tư toàn bÙ dñ án khu đô thË Qu­n 7 này dñ ki¿n s½ rơi vô kho£ng 25.000 t÷ đÓng, diÇn tích xây là 112.585m2, s½ có phéc cÙng 4000 S£n ph©m căn hÙ cao c¥p đưãc mß bán. M­t đÙ xây t¥t c£ dñ án s½ là 23,6% VÛi måc đích phát triÃn ra mÙt khu đô thË xanh thân thành và tiên ti¿n.

can ho sunshine diamond river quan 7

M·t b±ng chánh théc đưãc công bÑ gÓm t¡o 8 tòa Block trong đó s½ t¡o 4000 căn hÙ cùng Các vË th¿ tiÇn nghi, dËch vå đ³ng c¥p khác như s£nh đón khác, bà bơi vào cñc, trung tâm hÙi nghË, ... điÃm cÙng hơn cùng vÛi đ¥y là khu vñc dËch vå VÛi bà bơi vào tuyÇt, vưÝn cây non, quán cafe, và đây là điÃm có đÙ cao tuyÇt mù cùng vÛi không gian tuyÇt h£o nh±m ng¯m c£nh thành phÑ Sài Gòn cũng như dòng sông uÑn lưãn xung quanh.

Lê Đình Phong nh­n đËnh Sunshine Diamond River là mÙt dñ án tuyÇt đÑi Vưãt b­c và vàng h³n s½ là dñ án hot trên thË trưÝng chung cư 5 2019 đem vÁ thành công cho doanh nghiÇp và Quý khách hàng.

bÝ b¿n bán chung cư Sunshsine Diamond River Qu­n 7

tÍa l¡c trong sÑ khu đang r¥t hút vÁ b¥t đÙng s£n cũng như xây dñng lÛn m¡nh cça H¡ t§ng, quan 7 đang là ch× có trË giá b¥t đÙng s£n tăng mau vào hàng nh¥t cça tp HÓ Chí Minh. v¥n đÁ cça chung cư Sunshsine Diamond River là tÍa l¡c ngay khu trung tâm và liÁn kÁ VÛi đ¡i đô thË Phú mù Hưng thì nhiÁu Khách hàng dñ đoán giá bán cça chung cư mÛi Qu­n 7 này s½ t¡i méc cao.

nhiên bÝ b¿n bán chánh théc dñ án mÛi cça Sunshine Group t¡i Đào Trí là bao nhiêu? Con sÑ chính théc là 55 – 65 triÇu/m2 tùy vào S£n ph©m cũng như vË trí Các căn hÙ chung cư đà méc giá có kh£ năng giao đÙng lên xuÑng trong kho£ng đ¥y.

sunshine diamond river quan 7

đánh giá khách thà mà nh¯c thì ledinhphong th¥y méc giá này là t¡i méc trung bình trong sÑ phân khúc cao c¥p hiÇn nay. VÛi méc giá này Quý khách s½ có đưãc gì?

+ càng căn hÙ chung cư tÍa l¡c ngay trung tâm Qu­n 7, mÛi khu Phú mù Hưng.

+ m·t tiÁn đưÝng Đào Trí g¯n k¿t qua Thç Thiêm.

+ đi mau l¹ l¡i trung tâm Sài Gòn và Nhïng qu­n xung quanh.

+ k¿t c¥u tân ti¿n, tiÇn ích và yên toàn.

+ điÁu kiÇn sÑng & nghÉ ngơi ch¥t .SÑ cao.

+ nhiÁu cơ sß v­t ch¥t nÙi khu phía trong tiêu chu©n năm sao.

+ DiÇn tích kho£ng non lÛn m¡nh.

+ tÍa l¡c trong khu dân cư hiÇn hïu.

+ nhïng tiÇn ích ngo¡i khu.

+ Là mÙt Dòng s£n ph©m BDS l¡i të thương hiÇu Sunshine Group.

+ giá bán phù hãp lý.

Như th¿ đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River vàng h³n s½ là quy¿t đËnh chánh xác mà Các chç đ§u tư giàu chi nghiÇm ch¯c ch¯n s½ đëng thà bÏ qua.

Go to top