Call Us for support!

251112783827

251911770203

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitors Counter

8236908
TodayToday11644
YesterdayYesterday23186
This_WeekThis_Week59274
This_MonthThis_Month100000
All_DaysAll_Days8236908
Yanet Health and Business college
Medical laboratory Services
Full-fledged Labratory Equpments
Yanet Health and Business college
Experienced Teachers
Yanet Health and Business college
Full-fledged Demonistration Facility
Yanet Health and Business college
Disciplined Students
Yanet Health and Business college
ICT lab and WiFi internet
Yanet Health and Business college
We Graduated students for 8th time and we are Celebrating our 10 year Anniversary
Yanet Health and Business college
Addis Ababa (Mesalamiya Sefere selam Nigusie Turfe Building)

Nút giao NguyÅn Văn Linh - NguyÅn Hïu ThÍ - lúc nào hoàn ra ???

Nút giao thông NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ ß khu quan trÍng cça Qu­n 7 đưãc chính quyÁn thành phÑ HÓ Chí Minh c¥p phép đ§u tư xây dñng đà måc đích xóa bÏ tình tr¡ng k¹t xe thưÝng xuyên x£y ra ß đây.

phương án đ§u tư xây H¡ t§ng giao thông tiên ti¿n và đÓng bÙ gi£i quy¿t viÇc k¹t xe vÑn là v¥n đÁ đau đ§u đëng chÉ cça Nhïng nhà qu£n lý mà còn c£ dân cư an cư t¡i tp HÓ Chí Minh nh¯c cùng chung và Qu­n 7 nh¯c khác biÇt trong sÑ Các 5 qua.

Là nút giao thông trÍng tâm cça c£ khu rÙng lÛn VÛi 2 tuy¿n đưÝng tråc chánh đó là đ¡i l× NguyÅn Văn Linh và đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ điÃm có m­t đÙ giao thông đi l¡i r¥t lÛn thành thưÝng xuyên bË Ã¡ch t¯c giao thông. phương án phát triÃn h§m chui qua ch× giao c¯t cça 2 tuy¿n đưÝng này đang đưãc coi là phương án tÑi ưu. đó là lý do mà thành phÑ HÓ Chí Minh cho triÃn khai dñ án nút giao thông NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ này.

Lê Đình Phong s½ cung c¥p thêm Các thông tin quy ho¡ch dñ án nút giao thông đưÝng NguyÅn Văn Linh ngay trong bài vi¿t https://ledinhphong.vn/nut-giao-nguyen-van-linh-nguyen-huu-tho/ này cũng như c­p nh­t Các diÅn bi¿n trong sÑ quá trình phát triÃn dñ án đà Quý khách hàng cùng vÛi theo dõi.

khoi cong nut giao nguyen van linh nguyen huu tho

nay gian hoàn thành dñ án h§m chui NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ

chính théc đưãc cung c¥p phép xây giai đo¡n 1 cça dñ án nút giao thông đưÝng NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ të năm 2016 kéo dài l¡i năm 2017. Ti¿n đÙ thi công dñ án thÝi kó 1 đã hoàn thành g§n như tròn v¹n dñ án đ·t ra.

trong nay gian triÃn khai ti¿p thÝi kó 2 thì chç đ§u tư cùng vÛi đơn vË thi công s½ ti¿p tåc triÃn khai Các h¡ng måc đ§u tư phát triÃn cça dñ án này đúng như k¿ ho¡ch đ·t thành trưÛc đó. S½ phát triÃn thêm 2 c§u vưãt nh±m måc tiêu lưu thông Các phương tiÇn đi l¡i nhanh chóng nh±m h¡n ch¿ đưãc tình tr¡ng k¹t xe và s½ sÛm hoàn nên trong sÑ thÝi gian l¡i.

thÝi kó hoàn chánh théc hoàn ra và bàn giao t¥t c£ dñ án h§m chui đưÝng NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ hiÇn ß v«n chưa t¡o thông tin chánh théc.

GiÛi thiÇu dñ án nút giao thông đưÝng NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ

Thông tin dñ án c­p nh­t do Le Dinh Phong – mÍi dñ án đưÝng giao thông trÍng điÃm cça khu vñc Qu­n 7 cũng như khu vñc Nam Sài Gòn này s½ đưãc chia khi¿n 2 thÝi điÃm triÃn khai xây dñng.

+ thÝi kó 1: trong sÑ thÝi kó TrưÛc tiên cça dñ án thì đơn vË đ§u tư s½ cho triÃn khai xây dñng hÇ thÑng h§m chui giao thông TrưÛc h¿t trên tråc đưÝng NguyÅn Văn Linh k¿t hãp ĐÑi vÛi đ¥y là mái chéc bÑ trí chu×i đèn tín hiÇu giao thông đưãc đ§u tư hiÇn đ¡i theo công nghÇ mÛi nh¥t, triÃn khai hÇ thÑng giao thông đÓng méc.

+ thÝi kó 2: trong sÑ giai đo¡n này thì đơn vË thi công s½ ti¿p tåc hoàn nên Nhïng công v¥n đÁ còn l¡i cça thÝi kó mÙt cũng như triÃn khai chào rÙng tuy¿n đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ theo b£n quy ho¡ch chính théc đưãc phê duyÇt të chính quyÁn thành phÑ HÓ Chí Minh.

cau vuot nguyen van linh quan 7

Cå kh£ năng vÁ Các lÑi triÃn khai dñ án nút giao thông NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ Qu­n 7 s½ đưãc ledinhphong diÅn gi£i như sau:

- Đưãc b¯t đ§u të 2 phía n±m trên tråc đưÝng NguyÅn Văn Linh đo¡n đi qua đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ, dñ án xây dñng 2 h§m chui có tÕ chiÁu dài là 480m s½ đưãc triÃn khai xây. k¿t c¥u cça h§m chui đưÝng NguyÅn Văn Linh qua đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ s½ đưãc chia làm 3 ph§n bao gÓm có: Ph§n lÑi quÑc lÙ 1A t¡o tÕ chiÁu dài 200m, ph§n h§m đưãc thi¿t k¿ hß lÑi đi khu vñc ch¿ xu¥t Tân Thu­n s½ t¡o tÕ chiÁu dài thi¿t k¿ là 200m và 80m còn đ¿n s½ là ph§n h§m kín n±m ß vË trí giao nhau bên dưÛi 2 tuy¿n đưÝng này.

- t¡o c¥u trúc khoa hÍc đưãc tính toán kinh ti¿t có kh£ năng chËu tác đÙng cça đËa ch¥n c¥p 7, h§m chui NguyÅn Văn Linh – NguyÅn Hïu ThÍ s½ có 3 làn xe lưu thông ĐÑi vÛi chiÁu rÙng dñ sáng s½ là 13,75m. Đo¡n h§m này đưãc k¿t c¥u đ£m b£o cho Các phương tiÇn giao thông đi l¡i VÛi v­n tÑc Max là 60km/h.

- Các m¡ng lưÛi kù thu­t b£o đ£m v­n hành tÑi ưu cho dñ án h§m chui t¡i Qu­n 7 này cũng đưãc đ§u tư khá tiên ti¿n như: m¡ng lưÛi cÑng thoát nưÛc, chu×i c¥p điÇn, chu×i báo cháy, m¡ng lưÛi đèn tín hiÇu,.... b£o đ£m quá trình sí dång đưãc an ninh và bÁn vïng.

tÕ sÑ vÑn đ§u tư cça du an thà 7 này dñ ki¿n lên tÛi 2.600 t÷ đÓng càng con sÑ r¥t ¥n tưãng. Đây là lÑi di chuyÃn lÛn m¡nh cça chánh quyÁn thành phÑ trong v¥n đÁ gi£m bÛt thiÃu ách t¯c giao thông cça Qu­n 7 nói riêng và toàn tp HÓ Chí Minh nói cùng chung trong tương lai.

Ý nghĩa cça dñ án nút giao thông NguyÅn Hïu ThÍ - NguyÅn Văn Linh

du an cau vuot nguyen huu tho quan 7 2018

Là càng ngưÝi an cư ß tp HÓ Chí Minh và thưÝng xuyên qua l¡i khu đưÝng NguyÅn Văn Linh và đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ thì ledinhphong nh­n th¥y phương pháp xây nút giao thông quan trÍng này là phương pháp khá hãp lý, có các ý nghĩa quan trÍng tÛi sñ xây cça khu này, cå thà như:

+ thå nên đÝi cça nút giao thông này s½ Khi¿n cho v¥n đÁ di chuyÃn l¡i cça ngưÝi dân cũng như lưu thông hàng hóa đưãc nhanh chóng và dÅ dàng trên, h¡n ch¿ tÑi đa tình tr¡ng t¯c ngh½n giao thông như trưÛc đây v«n hay x£y thành.

+ càng hưÛng xây lÛn cça chính quyÁn thành phÑ trong sÑ quá trình đô thË hóa, nâng c¥p đưÝng giao thông theo hưÛng tiên ti¿n và t¡o quy ho¡ch khoa hÍc cho tương lai.

+ Tác đÙng tích cñc đ¿n trË giá cça Các dñ án n±m mÛi nút giao cça 2 tuy¿n đưÝng này. TrưÛc đây bßi thưÝng xuyên x£y nên k¹t xe ra khá ít ngưÝi chú trÍng và muÑn sinh sÑng ß khu này. Nhưng đ¿n thÝi kó triÃn khai dñ án đưÝng giao thông h§m chui NguyÅn Văn Linh thì đã t¡o r¥t nhiÁu ngưÝi chú trÍng tÛi khu vñc xung quanh đ©y giá b¥t đÙng s£n tăng lên mau l¹ m·t.

Hi vÍng qua bài vi¿t này, ledinhphong – SaleReal đã cung c¥p cho Quý khách hàng thêm các thông tin bên lÁ liên quát l¡i giá BDS Qu­n 7 năm 2019 và c£ Nhïng năm ti¿p theo.

Go to top