Call Us for support!

251112783827

251911770203

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitors Counter

7201231
TodayToday2811
YesterdayYesterday18068
This_WeekThis_Week73893
This_MonthThis_Month100000
All_DaysAll_Days7201231
Yanet Health and Business college
Medical laboratory Services
Full-fledged Labratory Equpments
Yanet Health and Business college
Experienced Teachers
Yanet Health and Business college
Full-fledged Demonistration Facility
Yanet Health and Business college
Disciplined Students
Yanet Health and Business college
ICT lab and WiFi internet
Yanet Health and Business college
We Graduated students for 8th time and we are Celebrating our 10 year Anniversary
Yanet Health and Business college
Addis Ababa (Mesalamiya Sefere selam Nigusie Turfe Building)

Thông tin căn hÙ chung cư Qu­n 7

năm 2019 t¡o thà xem là càng 5 đ¡i th¯ng cça Nhïng dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Të đ§u 5 l¡i thÝi, .SÑ giao dËch thành công liên tåc gia tăng và hiÇn đang có các nhà đ§u tư đang dành thå chú ý h¥p d«n đ¿n Các dñ án căn hÙ Qu­n 7.

Giïa hàng lo¡t Các dñ án đang mß bán, nên chÍn mua chung cư Qu­n 7 nào nh±m t¡i ? giá bán Các dñ án chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ? cơ hÙi đ§u tư tăng giá sau này t¡o ch¯c ch¯n ?

Hãy cùng QuÑc Dũng Blog tr£ lÝi tëng câu hÏi và đưa nên đưãc lña chÍn đúng đ¯n nh¥t lúc lña chÍn mua dñ án căn hÙ chung cư t¡i trung tâm Qu­n 7?

can ho chung cu quan 7

chung cư cao c¥p Qu­n 7 thích hãp mua đÃ ß hay đà đ§u tư ?

thå tăng lên dân sÑ không ngëng ß Các nên phÑ lÛn m¡nh làm cho nhu c§u mua chung cư cũng tăng lên theo. Qu­n 7 là mÙt trong sÑ Các qu­n trung tâm t¡i nên phÑ bà Chí Minh t¡o tÑc đÙ đô thË hóa mau và có thË trưÝng căn hÙ chung cư đ³ng c¥p xây.

Tuy nhiên, Nhïng dñ án căn hÙ chung can ho quan 7 dungquoc cư Qu­n 7 đëng chÉ HÙi tå mÍi ưu th¿ nh±m thích hãp ĐÑi vÛi Quý khách mua t¡i mà QuÑc Dũng Blog còn cho h³n đây là cơ hÙi ch¯c cho Nhïng chç đ§u tư BDS muÑn thu lÝi khi đ§u tư vào chung cư Qu­n 7.

đËa th¿ chung cư Qu­n 7 tÍa l¡c là Nhïng đËa th¿ đ¯c đËa. Các nhà đ§u tư m¡nh như Sunshine Group, Xuân Mai Corp, Keppel Land, Phú mù Hưng, ... luôn lña chÍn Nhïng quù đ¥t ch¯c nh±m xây Các dñ án cça mình. đó là Các ch× h£o mÛi trung tâm qu­n và thành phÑ, m·t đưÝng lÛn m¡nh, g§n sông vëa HÙi tå phong thçy vưãng khí, vëa g¯n k¿t giao thông thu­n tiÇn. vì nhiên, dân cư t¡o kh£ năng đi đơn gi£n và tiÁm năng đ§u tư cho thuê cũng cao trên r±ng so ĐÑi vÛi Nhïng khu khác.

lý do thé 2 đà QuÑc Dũng Blog ghi d¥u Nhïng khu vñc căn hÙ Qu­n 7 là ch× sÑng và đ§u tư toàn diÇn vì c¥u trúc đ³ng c¥p, hiÇn đ¡i, tiÇn ích nÙi khu và ngo¡i khu đ§y đç. Các dñ án ß đây đç thà phåc vå chu©n sÑng đ³ng c¥p cça cư dân và c£ Nhïng khách thuê t¡i nên đ§u tư cũng s½ đem l¡i lãi nhu­n đ·c biÇt h¥p d«n.

ch× qua mÙt vài dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 như khu đô thË Phú mù Hưng, Sunshine City Sài Gòn, Riviera Point, Cosmo City, Sunshine Diamond River hay Ascent Garden Home, ... QuÑc Dũng Blog đÁu th¥y mÙt điÃm chung là Các dñ án này có chính sách bán hàng nhiÁu ưu đãi, méc giá và c¥u trúc đa d¡ng, thích hãp VÛi các đÑi tưãng Quý khách hàng khác nhau ra dù mua đà t¡i hay đ§u tư đÁu thích hãp.

giá bán căn hÙ Qu­n 7 là bao nhiêu ?

can ho chung cu quan 7

Nhìn cùng chung, giá BDS t¡i Qu­n 7 r¥t hãp lý so ĐÑi vÛi Các khu trung tâm t¡o môi trưÝng tương đương và méc giá này hiÇn v«n đang tăng lên m×i ngày. Và Các dñ án ß Các phân khúc khác nhau (trung cung c¥p – cao c¥p – h¡ng sang) hay Nhïng dñ án t¡o điÁu kiÇn bào giao khác nhau (hoàn t¥t nÙi th¥t căn b£n – full nÙi th¥t) s½ t¡o méc giá khác nhau.

sau đây QuÑc Dũng Blog s½ chia s» vÁ giá bán cça mÙt sÑ dñ án chung cư Qu­n 7 nh±m Quý khách hàng n¯m b¯t đưãc.

+ dñ án Ascent Garden Home ß Tân Thu­n, Qu­n 7

dñ án hiÇn đang triÃn khai xây

Méc giá đang bán chëng të 35 – 40 triÇu/m2, méc giá này khá c¡nh tranh so ĐÑi vÛi m·t b±ng cùng chung Các dñ án cùng vÛi phân khúc cça khu.

+ dñ án MidTown Phú h£o Hưng ß Tân Phú, Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 đang phát triÃn đ¿n t§ng 5

Méc giá mß bán đãt mÛi nh¥t t§m të 74 – 75 triÇu/m2 (cao hơn đãt chào bán trưÛc të 8 – 10 triÇu/m2).

TÕng quan thêm Nhïng thông tin khác vÁ dñ án Phú h£o Hưng Qu­n 7 qua Các bài vi¿t cça QuÑc Dũng Blog.

+ dñ án Sunshine City Sài Gòn ß Phú Thu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group hiÇn đã c¥t nóc toàn S1 và đang triÃn khai tòa S4.

giá bán cça chung cư Sunshine City Saigon t§m të 55 – 65 triÇu/m2

+ Dñ án Sunshine Diamond River ß Đào Trí, Phú Qu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ Qu­n 7 thé 2 cça Sunshine Group đang đưãc thi công phát triÃn

Méc giá chào bán cça dñ án Sunshine Diamond River cũng tương đương VÛi Sunshine City Sài Gòn, të 55 - 65 triÇu/m2 VÛi Các ưu th¿ vưãt b­c.

Thông tin kinh ti¿t vÁ 2 dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group đã đưãc QuÑc Dũng Blog c­p nh­t hơn trang dñ án căn hÙ Qu­n 7. Qúy Khách hàng chú ý t¡o thà đón đÍc Các bài vi¿t ß đây.

+ dñ án Eco Green Saigon t¡i Tân Thu­n Tây, Qu­n 7

dñ án chung cư cça Xuân Mai Corp cũng đang ti¿n hành xây dñng.

can ho cao cap quan 7

Qua 3 đãt mß bán, dñ án có méc giá tăng lên khá nhanh, të 43 triÇu/m2 trong sÑ đãt 1 và dñ ki¿n s½ là 60 – 65 triÇu/m2 trong đãt mß bán tÛi đây - đãt 4.

Nhìn qua giá bán cça Nhïng dñ án đã mß bán đưãc nhiÁu đãt, Quý khách có thà m¥y luôn thå tăng lên trË giá b¥t đÙng s£n cça khu vñc Qu­n 7. do v­y, n¿u Khách hàng đang t¡o ý đËnh đ§u tư căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 thì đëng ra bÏ lá cơ hÙi và thÝi điÃm tÑi ưu này.

t¡i Nhïng thÝi kó và thÝi kó mß bán khác nhau, giá bán Các chung cư cao c¥p Qu­n 7 cũng s½ có thå chênh lÇch. bßi th¿ nh±m nh­n b£ng giá kinh ti¿t và chánh xác nh¥t, Quý khách hàng t¡o thà đăng ký VÛi QuÑc Dũng Blog đà nh­n thông tin kinh ti¿t vÁ dñ án mà mình đang chú trÍng và muÑn Sơ lưãc.

Go to top